Voorschool

Trots zijn wij dat we in 2018 Planb² voor de voorschool hebben kunnen lanceren. Samen met een drietal IKCs uit Enschede hebben wij deze applicatie ontwikkeld om de doelen, ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen in een doorgaande lijn te volgen en te borgen. Een IKC is een Integraal Kindcentrum: een samenwerkingsverband tussen basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

Hiermee kunnen we aan de behoefte voldoen om:

  • Zowel voor- als vroegschools opbrengstgericht te werken
  • Differentiatie makkelijker te maken
  • Zicht te hebben op specifieke ontwikkelbehoeften van kinderen
  • Warme overdracht eenvoudiger te maken
  • Een soepele gegevensoverdracht naar de school mogelijk te maken

De doorgaande lijn krijgt zo echt betekenis.

Achtergrond
We weten steeds meer van het jonge kind, van zijn hersenontwikkeling en van de manier waarop zijn individuele mogelijkheden het best kunnen worden gestimuleerd. Samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs vergroot de mogelijkheden om deze kennis in praktijk te brengen. Er bestaat politiek en maatschappelijk brede overeenstemming dat kinderopvangvoorzieningen niet alleen bedoeld zijn voor het combineren van arbeid en zorg door ouders, maar ook een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van kinderen.

Het is belangrijk dat kinderen niet met een taal- of ontwikkelingsachterstand – die vaak blijvend is – aan de basisschool beginnen. Dat is belangrijk voor die kinderen, maar ook voor de samenleving als geheel, omdat latere interventies om de gevolgen van deze achterstanden te redresseren, dan achterwege kunnen blijven. Interventies op latere leeftijd zijn minder effectief en duurder. Samenwerking tussen kinderopvang en school kan een positieve invloed hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen.

Uit: TIJD OM DOOR TE PAKKEN in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Advies taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang.

Wil je weten wat Planb² voor jouw kinderopvanglocatie kan betekenen? Neem contact met ons op.